•                        

     Informacja o działaniach promocyjnych prowadzonych przez  Publiczną Szkołę Podstawową im. Dionizego Czachowskiego w Jaworze Soleckim.

      

     Publiczna  Szkoła Podstawowa im Dionizego Czachowskiego w Jaworze Soleckim, tak jak zdecydowana większość instytucji na całym świecie, informuje o swojej działalności, także podejmując aktywne działania promocyjne. W tym celu prowadzimy np. tablice informacyjne, gazetkę szkolną, szkolne strony internetowe. W zasobach tych publikujemy informacje o naszych szkolnych wydarzeniach, przedsięwzięciach, sukcesach członków naszej szkolnej społeczności, w tym naszych uczniów. Rozpowszechniane są tylko te informacje, które stawiają Szkołę i uczniów w dobrym świetle. Wzbogacamy je zdjęciami i ewentualnie filmami, które zostały wykonane w czasie szkolnych uroczystości, wydarzeń, zajęć. Szanując prawa* naszych uczniów i ich rodzin, serdecznie prosimy    o podjęcie decyzji dotyczącej rozpowszechniania            w celach promocji Szkoły informacji nt. Państwa dziecka. Zgoda na rozpowszechnianie informacji nt. ucznia, w tym jego wizerunku w celach związanych z promocją szkoły.

      

            

     OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z INFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZNIÓW PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. DIONIZEGO CZACHOWSKIEGO  W JAWORZE SOLECKIM

      

      

      

      Jako rodzic/opiekun prawny uprawniony do składania oświadczeń dotyczących mojego dziecka

      

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………           

     (imię nazwisko dziecka)

      

      

      Oświadczam, że w dn. …………………………………….. zapoznałam/-em się z treścią Informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Dionizego Czachowskiego  w Jaworze Soleckim.

      

      

                                                                                                                    ……………………………………………………………

         (czytelny podpis rodzica, opiekuna ucznia)